ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Доколку Вашиот MS производ има дефект, доставете го до сервисот за да може квалифицирана личност да го поправи/замени. 

Ние посветуваме големо внимание на законите и прописите, за тоа сите производи сме ги припремиле за Вас во согласност со важечките закони. 

Сервисирањето го спроведува сервисниот партнер MR Сервис, чиј сервис се простира преку  2.200 m² површина и е опремен со најсовремените мерни уреди и алат.

Моментално во MR сервисот работат 60 квалифицирани луѓе. Сите се квалификувани за работите кој ги вршат, а поголемиот дел од нив се сертифицирани од страна на производителот на опремата на која работат. Освен тоа знаење вработените континуирано се едуцираат за сите нови технологии и производи.

За организацијата и успехот на нашиот сервис говорат и бројните дипломи и сертификати за квалитет на услуга.

Контакт:

Македонија

Pakom kompani d.o.o.
ул. Јадранска магистрала бр.12, 1000 Skopje
Tel. +389 2 3202 893
Fax. +389 2 3202 891
Работно време: пон–пет 9:00-17:00 саат;
саб 9:00-14:00 саат


Доколку MS производот сте го купиле во некоја од подолу наведените земји, можете да го сервисирате на следниве адреси:

Bosna i Hercegovina
Kim Tec – Servis d.o.o.
Poslovni Centar 96-2, Vitez
Tel. +387 30 718 844
Fax. +387 33 755 996
Radno vrijeme: pon-pet 8:00–17:00 sati
Kim Tec – Servis d.o.o.
Podružnica br.1.
Aleja Bosne Srebrene 34, Sarajevo
Tel. +387 33 773 163
Fax. +387 33 755 996
Radno vrijeme: pon-pet 8:00 – 17:00 sati
Srbija
Kim Tec d.o.o.
Viline vode bb, Slobodna zona Beograd
11000 Beograd, SRBIJA
Tel. +381 11 2070 684
Fax. +381 11 2070 689
Radno vrijeme: pon-pet 8:30–17:00 sati
Hrvatska
MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5 
10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111
Fax: +385 1 365 4982
E-mail za opće upite: info@mrservis.hr
Web: www.mrservis.hr

Radno vrijeme: 9:00 do 17:00 sati, pon-pet

Poslovnica
Servis Split
141. brigade 1B 
HR-21000 Split
Tel. (021) 684 000 
Fax. (021) 684 001
Crna Gora
KimTec CG
Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica
Tel. +382 20 608 251
Fax. +382 20 608 251
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati
Kosovë
Ask Tec d.o.o.
Rr. Tahir Zajmi pn (Kosovatex)
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +381 38 771 003
Orari i punes e hene-e premte: 08:30-17:00Гаранција

Условите за гаранција на MS производите се дефинирани во листот за гаранција приложен со секој купен уред, а мора да биде заверен од страна на вработениот во продажниот центар. Гаранцијата на Вас производителот на производот (преку M SAN Групација d.d., како давател на гаранција во Република Хрватска) ви гарантира бесплатен сервис на купениот производ согласно со секој важечки пропис и услов опишан во листот за гаранција. 

Име на фирмата која ја дава гаранцијата:
M SAN Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb-Buzin

Услови за гаранција

 • Гаранцијата на уредот започнува третиот ден од купувањето на производот. Траењето на гаранцијата е одредено за секој поединечен уред и е наведено во листот за гаранција. 
 • Во случај на дефект се обврзуваме дека истиот ќе го поправиме во најкус можен рок, а најдолго во рок од 45 дена. 
 • Ако уредот не може да се поправи или не се поправи во рок од 45 дена, ќе ви биде заменет со нов. 
 • Ако поправката на уредот трае подолго од 10 дена, гаранцијата ќе се продолжи за време траењето на поправката. 
 • Гаранцијата се признава само со сметка за купениот уред, и со листот за гаранција кој мора да биде правилно пополнет и заверен од страна на продавачот, овластениот монтажер или сервисер. 
 • Давателот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување на уредот. 
 • Во гаранцијата не се вклучени дефектни настанати заради неисправна струјна мрежа, напонски удар, удар на гром или други временски непогоди и оштетувањања предизвикани од виша сила. 
 • Со оваа гаранција не се опфатени неправилности кои би настанале поради невнимателно или нестручно ракување, поради непочитување на упатството на производителот за ракување или заради било која околност која не може да се препише како грешка во изработката на уредот. 
 • Монтажа, сервисен преглед или поправка на уредот од страна на неовластен сервис, работилница или трето лице, купувачот на уредот го губи правото на оваа гаранција.
 • Од гаранцијата е исклучена одговорноста за евентуална повреда која може да ја претрпи лице или животно, односно за било каква настаната штета настаната функционирање или нефункционирање на уредот. 
 • Купонот за гаранција служи како доказ за поправка на уредот. 
 • За време на поправка сервисот има право да задржи еден гаранционен купон. 

Kontakt

prodaja@pakom.com.mk
+389 2 3 202 800
Ул. Јадранска магистрала бр.12
1000  Скопје

ms_start@msan.hr

Telefon: +385 1 6611 610


M SAN Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb

servis@pakom.com.mk
+389 2 3 202 893
Ул. Јадранска магистрала бр.12
1000  Скопје

Контактирајте со нас

Ви се заблагодаруваме на Вашиот интерес за производите на MS!
Оваа форма е наменета само за Вас, како би можеле да ни испратите барање, предлог во врска со нашата понуда или предлог за подобрување на оваа веб-страница.

МИСИЈА

Да произведуваме квалитетни, функционални и сигурни производи по пристапна цена.

ВИЗИЈА

Да станеме водечка марка за роба за периферни уреди и додатоци во Хрватска и регионот на југоисточна Европа и дополнително да растеме на останатиот меѓународен пазар.
Истовремено да го подобриме квалитетот и ширината на асортиманот низ строги контролни процеси, истражување на пазарот и одговарање на потребите на пазарот со нови модерни производи и пласирање на производот низ нови продажни канали.
Нашата крајна цел е да го задоволиме корисникот

Паком Компани - ДИСТРИБУТЕР